Butlletins informatius editats per Tranvías de Barcelona S.A. S.P.M..

1960-1969